ภาพงานกิจกรรม

อบก. ร่วมงานการแถลงผลการดำเนินงานของรัฐบาล รอบ 1 ปี


วันที่เผยแพร่ 2016-01-06 17:38:03 น.

อบก. ร่วมงานการแถลงผลการดำเนินงานของรัฐบาล รอบ 1 ปี

 

กรุงเทพฯ : เมี่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 นางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) นางสาวพงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการ  และนางณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมงานการแถลงผลการดำเนินงานของรัฐบาล รอบ 1 ปี โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดการแถลงผลการดำเนินงานของรัฐบาล รอบ 1 ปี และรองนายกรัฐมนตรี 6 ท่าน ร่วมแถลงผลงานตามลำดับ 6 กลุ่มภารกิจ ประกอบด้วยกลุ่มภารกิจด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านต่างประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน และด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดการแถลงผลการดำเนินงานของรัฐบาล รอบ 1 ปี ตอนหนึ่งว่า การแถลงข่าวในวันนี้มีความสำคัญ และแตกต่างจากการแถลงผลการดำเนินงานของรัฐบาลที่ผ่าน เพราะต้องการแสดงให้เห็นแนวคิด และนโยบายของรัฐบาลสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม ซึ่งตั้งใจอธิบายให้ทุกคนเข้าใจตรงกันถึงปัญหา และสาเหตุที่เกิดขึ้น และจะคิดร่วมกันอย่างไร โดยเน้นให้เห็นผลงานของรัฐบาลที่ผ่านมา และแนวคิดการทำงานต่อไปในอนาคตว่าจะทำอะไรต่อไปทั้งในระยะสั้น และระยะยาว

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามขอให้นึกถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ให้ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และตั้งเป้าให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์ ภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ” คือทุกภาคส่วนต้องร่วมกันเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในทุก ๆ ด้าน เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาประเทศไปพร้อมกัน โดยภาคราชการต้องทำงานแบบบูรณาการจากข้างบนลงสู่ข้างล่างนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนทุกกลุ่มต้องให้ความร่วมมือ และช่วยกันสร้างความเข้าใจให้คนทั้งภายในและภายนอกประเทศ พร้อมช่วยกันสร้างการยอมรับ และอย่าพยายามขยายความขัดแย้งอีกต่อไป ซึ่งการแก้ไขปัญหาของประเทศในขณะนี้ จำเป็นต้องมีการปฏิรูปเสียก่อน เพราะฉะนั้นขอให้ช่วยกันอย่าทำให้เกิดปัญหาทับซ้อนขึ้นมาอีก (http://www.thaigov.go.th)

          ช่วงบ่าย นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานรัฐบาล รอบ 1 ปี โดยจัดแสดงผลการดำเนินงานของรัฐบาล แยกตามกลุ่มภารกิจ ประกอบด้วย กลุ่มภารกิจด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านต่างประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน และด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม บริเวณเต็นท์จัดงานนิทรรศการ ถนนด้านนอกประตู 1 - 2 หน้าทำเนียบรัฐบาล ในการนี้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้ร่วมแสดงผลงานและจัดเจ้าหน้าที่ประจำบูธนิทรรศการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×