ภาพงานกิจกรรม

ศูนย์ CITC จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”


วันที่เผยแพร่ 2016-02-08 09:52:46 น.

ศูนย์ CITC จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

 

กรุงเทพฯ : เมื่อวันที่ 20-22 มกราคมที่ผ่านมา ศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (Climate Change International Technical and Training Center: CITC) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อมุ่งสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. เป็นผู้กล่าวเปิดการอบรม และมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และสื่อมวลชนจำนวนมาก ณ โรงแรมบาลิออส เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 

          ในการอบรม ได้มีการบรรยายถึงทิศทางโลกและผลการประชุม COP21 การขับเคลื่อนเชิงนโยบายสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต่ำภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 การทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกและความสำคัญต่อการลดก๊าซเรือนกระจก แนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต่ำ นโยบายและแนวทางการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนภายใต้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความท้าทายต่อการรับมือ วิกฤตน้ำท่วมรน้ำแล้งสู่การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน และแนวทางการดำเนินการในภาคเมืองด้านการปรับตัวภายใต้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

นอกจากนี้การอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีข้อซักถาม แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้รับการอบรมจากหลากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และเดินทางไปศึกษาดูงานยังเขื่อนลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา เยี่ยมชมเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ และมีกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่นี่อีกด้วย  

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×