ภาพงานกิจกรรม

อบก. ร่วมงานนิทรรศการโครงการ “เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมใจคืนความสุขสู่ชายแดนใต้ รุ่น ๕”


วันที่เผยแพร่ 2016-02-10 14:05:33 น.

อบก. ร่วมงานนิทรรศการโครงการ “เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมใจคืนความสุขสู่ชายแดนใต้ รุ่น ๕”

 

กรุงเทพฯ : เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จัดพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมใจคืนความสุขสู่ชายแดนใต้ รุ่น ๕” ภายใต้โครงการคืนความสุขเยาวชน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ครูและเยาวชนจาก ๓ จังหวัดชายแดนใต้ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส รวม ๑๘๐ คน ณ ห้องอารีย์สัมพันธ์ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

          ในโอกาสนี้ พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า สิ่งแวดล้อมมีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์ เพราะสิ่งแวดล้อมได้เอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับมนุษย์ได้รับปัจจัยสี่ในการดำรงชีวิต ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา สิ่งแวดล้อมของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก และมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน ทั้งนี้ปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่สามารถแก้ไขได้โดยองค์กรของภาครัฐเพียงฝ่ายเดียว จำเป็นต้องอาศัยพลังจากหน่วยงานทุกภาคส่วน โดยเฉพาะพลังจากประชาชน และเยาวชน

          ในงานนี้ศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ได้ร่วมจัดนิทรรศการ โดยนำเกมส์ “Low Carbon City”  เกมส์สื่อสารความรู้เบื้องต้นเรื่องก๊าซเรือนกระจกและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมาจัดแสดงด้วย เพื่อให้บุคคลทั่วไป โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนสามารถเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน โดยอาศัยโซเชียลมีเดียที่ได้รับความนิยมอย่างเฟสบุคมาเป็นสื่อกลางในการให้ความรู้

          รูปแบบของเกมส์จะเป็นสร้างเมือง ประกอบไปด้วย ๓ โซน ได้แก่ โซนเขตที่อยู่อาศัย (เมือง) โซนเขตป่าไม้ และโซนเขตโรงไฟฟ้า ซึ่งผู้สร้างเมืองจะต้องสร้างที่อยู่อาศัยให้เพียงพอกับจำนวนประชากร รวมถึงต้องบริหารจัดการเรื่องพลังงานให้สอดคล้องกับจำนวนประชากรด้วย และต้องคอยควบคุมปริมาณก๊าซเรือนกระจกให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม นอกจากนี้ผู้เล่นต้องเข้าไปตอบคำถามเพื่อหารางวัล และเงินมาเพื่อบริหารจัดการเมืองของตัวเองให้มีระดับปริมาณก๊าซเรือนกระจกน้อยที่สุด

          รูปแบบของคำถามชิงรางวัล จะเป็นคำถามที่มี ๓ ระดับ คือ ง่าย ปานกลาง และยาก ซึ่งคำถามจะเกี่ยวข้องกับเรื่องก๊าซเรือนกระจก ความรู้ทั่วไปเรื่องสิ่งแวดล้อม และองค์ความรู้จากหน้าเว็บไซต์ของอบก. โดยสามารถร่วมสนุกกับเกมส์ Low Carbon City ได้ที่ www.facebook.com/LowCarbonCity.TH

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×