ภาพงานกิจกรรม

อบก.จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER)


วันที่เผยแพร่ 2016-02-18 16:37:05 น.

อบก.จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER)

 

กรุงเทพฯ : เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. จัดงานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย ( T-VER) โดยมี นายธงชัย ศรีดามา ประธานกรรมการองค์การบริหารจัดก๊าซเรือนกระจก ให้เกียรติเป็นประธาน ณ ห้องประชุมแมนดาริน บี โรงแรม แมนดาริน กรุงเทพฯ

            นางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. กล่าวว่าทุกวันนี้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้น ทำให้นานาประเทศให้ความสนใจและตระหนักในการที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาเหล่านี้ อบก. ในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ จึงได้พัฒนากลไกและเครื่องมือในการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจในประเทศขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “ โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย ( Thailand Voluntary Emission Reduction Program ) หรือ T-VER โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับภาคส่วนต่างๆ ในพัฒนาโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

            “ การดำเนินโครงการ T-VER ที่ผ่านมาในปี 2557 และปี 2558 มีโครงการรวม 20 โครงการ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยมีปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้ 704,413 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี และมีโครงการที่ได้รับการรับรองปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกแล้ว จำนวน 7 โครงการ ซึ่งมีปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ 339,537 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า”

            โดยในปี 2558 ที่ผ่านมา อบก. ได้มีการพัฒนาระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ สำหรับใช้ในการคำนวณปริมาณลดก๊าซเรือนกระจกของโครงการประเภทต่าง ๆ เพิ่มเติมด้วย โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมเป็นโครงการต้นแบบ จำนวน 7 หน่วยงาน ได้แก่ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ด่านช้าง) จำกัด บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กรมป่าไม้ และ กลุ่มเกษตรบ้านโนนหัวช้าง

            อบก. ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของประเทศขอชื่นชมทุกๆ องค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมดำเนินโครงการ T-VER เพราะนอกจากจะช่วยลดก๊าซเรือนกระจกแล้ว ยังก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม อาทิเช่น ช่วยลดต้นทุนการใช้พลังงาน ช่วยเพิ่มการสร้างงานในท้องถิ่น และช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร และเป็นการแสดงความผิดชอบต่อสังคมทางหนึ่ง

            นอกจากนี้เพื่อนำร่องสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ทาง อบก. ได้ทำโครงการขยายผลในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมพัฒนาโครงการต้นแบบ ที่ได้เข้าร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ จำนวน 14 ราย ได้แก่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) บริษัท อนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จำกัด บริษัท แม่ทาพีดี จำกัด บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด บริษัท ท่าเชียงทอง จำกัด องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เทศบาลตำบลมาบอำมฤต อบต.ท่ามะนาว เทศบาลตำบลสอง เทศบาลตำบลโคกกรวด สำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

            “ เราจะต้องมีความสามารถทางด้านการเตรียมความพร้อมให้กับทุกภาคส่วนในการรับมือกับพันธกิจ การมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศต่อไป โดยทาง อบก. จะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐานของประเทศไทย หรือ T-VER อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน”

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×