ภาพงานกิจกรรม

อบก. จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Cooperation) “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเผยแพร่องค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ”ระหว่าง อบก. กับเทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ


วันที่เผยแพร่ 2016-02-25 18:39:04 น.

ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใต้องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก โดย นางประเสริฐสุข จามรมาน  ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Cooperation) กับเทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ โดยนายไพรสณย์ ราหูรักษ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ เพื่อยืนยันความร่วมมือด้าน “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเผยแพร่องค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ” ทั้งนี้เพื่อสนับนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์ความรู้ให้กับเทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ  ให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการจัดการก๊าซเรือนกระจก  ทั้งในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติ รวมถึงการขยายผลไปสู่การให้ความรู้ประชนในชุมชนหรือท้องถิ่นในการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานและสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือด้านการลดก๊าซเรือนกระจกในท้องถิ่น และเกิดการพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ  

พิธีลงนาม จัดขึ้น ณ ที่ว่าการอำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ เป็นประธานและร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว และมีการเสวนาเรื่อง “แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นสู่วิถีคาร์บอนต่ำ” โดย นายไพรสณย์ ราหูรักษ์ นายกเทศมนตรีเทศบาล   ตำบลห้วยข้าวก่ำ, ด.ต.ทวีศักดิ์ อุ่นตาล รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียง, นายอนุราช  เทศทอง ปลัดเทศบาลตำบลปง และ ดร.ณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ดำเนินรายการโดย   ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์, ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้ นอกจากนี้ คณะผู้บริหารของ อบก. ได้เยี่ยมชมหมู่บ้านชัยสถานคาร์บอนต่ำ และศูนย์สุขใจไร้คาร์บอน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

กิจกรรมด้านการพัฒนาศักยภาพ ที่ อบก. ดำเนินการในงานนี้ คือ การแนะนำโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Supporting Scheme) และการประเมินก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากกิจกรรมชุมชน โดย นายจักรพงษ์ แย้มยิ้ม และดร.สาธิต เนียมสุวรรณ จากสำนักวิเคราะห์และติดตามประเมินผล อบก. 

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×