ภาพงานกิจกรรม

ศูนย์ CITC จัดอบรมการใช้งานระบบ E-Learningและทดลองเรียนหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่านระบบ E-Learning


วันที่เผยแพร่ 2016-03-18 11:05:04 น.

เมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559ศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (Climate Change International Technical and Training Center: CITC) โดย ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดอบรมการใช้งานระบบ E-Learning และทดลองเรียนหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านระบบ E-Learning ณ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา

โดยศูนย์ CITC เล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) จึงได้มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ (E-Learning) เพื่อเป็นเครื่องมือและช่องทางในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในวงกว้างแก่นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จึงจัดอบรมการใช้งานระบบ E-Learningและทดลองเรียนหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านระบบE-Learning

มีวัตถุประสงค์ เพื่อ

- เพื่อเผยแพร่หลักสูตรภายใต้ศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CITC)

- เพื่ออบรมการใช้งานระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) ของศูนย์ CITC

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×