ภาพงานกิจกรรม

อบก. รับมอบเกียรติบัตรโครงการลด คัดแยก ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ในหน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๕๙


วันที่เผยแพร่ 2016-04-20 13:59:22 น.

อบก. รับมอบเกียรติบัตรโครงการลด คัดแยก ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ในหน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๕๙

กรุงเทพฯ : เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายนที่ผ่านมา องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. นางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการ อบก. ได้รับมอบเกียรติบัตรโครงการลด คัดแยก ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ในหน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๕๙  โดยมีพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัลให้แก่ ๑๖ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ณ ห้องประชุมศักสิทธิ์ ตรีเดช อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในโอกาสนี้ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล และเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมุ่งทำความดี เพื่อแผ่นดินอย่างเต็มกำลังความสามารถ อีกทั้งให้สร้างการรับรู้ความเข้าใจ และความพึงพอใจ เกี่ยวกับการดำเนินงานที่ปฏิบัติแก่ประชาชน ทั้งนี้ หากประชาชนไม่พอใจให้นำปัญหากลับมาแก้ไขและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

              อนึ่ง เกียรติบัตรโครงการลด คัดแยก ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ในหน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นโครงการจัดทำขึ้นเพื่อสร้างแรงจูงใจ การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยในกระทรวงฯ และเป็นการกระตุ้นให้มีการพัฒนาการดำเนินงานการลด คัดแยกขยะมูลฝอยภายในหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเตรียมความพร้อมในการเป็นหน่วยงานต้นแบบด้านการจัดการขยะมูลฝอยให้กับหน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป โดยการดำเนินงานโครงการดังกล่าว สามารถบรรลุเป้าหมายการดำเนินงาน ดังนี้

          ๑) มีการแยกประเภทของขยะมูลฝอยอย่างน้อย ๔ ประเภท ได้แก่ ขยะย่อยสลาย ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป
ในอาคาร/สำนักงาน/พื้นที่ดำเนินการ

          ๒) ประมาณขยะมูลฝอยที่ต้องนำไปกำจัดลดลงร้อยละ ๒๐

          ๓) ร้านค้าภายในโรงอาหารไม่มีการใช้กล่องโฟม

          ๔) ถุงพลาสติกและกล่องโฟมที่ทิ้งในถังขยะลดลงร้อยละ ๒๐ รวมทั้งบุคลากรของหน่วยงานภายในกระทรวงฯ มีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยมากขึ้น และสามารถเป็นหน่วยงานต้นแบบการลด คัดแยกขยะมูลฝอยให้กับหน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป

 

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×