ภาพงานกิจกรรม

ศูนย์ CITC เปิดตัวหลักสูตร “การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” และ “กลไกการลดก๊าซเรือนกระจก” สำหรับอาเซียน


วันที่เผยแพร่ 2016-04-28 10:34:24 น.

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ศูนย์ CITC ได้เปิดตัวหลักสูตร “การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” และหลักสูตร “กลไกการลดก๊าซเรือนกระจก” สำหรับอาเซียน ณ โรงแรมพูลแมล จี กรุงเทพฯ

โดยวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความเข้าใจในระดับนโนบายภายใต้การพัฒนาอย่างยั่งยืน การลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงเรื่องกลไก มาตรการและเทคโนโลยีต่างๆ ในการดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจก

การอบรมครั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น ภาคการศึกษา และภาคเอกชนในกลุ่มประเทศอาเซียน ได้ถามคำถาม แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อเป็นข้อมูลในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระหว่างผู้รับการอบรมและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อีกด้วย

นอกจากนี้ยังมีการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติบางปู จังหวัดสมุทรปราการ แหล่งเรียนรู้ใกล้เมืองที่มีความน่าสนใจในด้านการศึกษาถึงคุณค่าและความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ รวมถึงการฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยในการอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าฝึกอบรมจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กว่า 50 คน เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×