ภาพงานกิจกรรม

อบก. เปิดตัวผู้ประกอบการนำร่องฉลากลดโลกร้อน ระยะที่ 3 ‘จากคาร์บอนฟุตพริ้นท์...ก้าวสู่ฉลากลดโลกร้อน’


วันที่เผยแพร่ 2016-05-24 14:21:58 น.

อบก. เปิดตัวผู้ประกอบการนำร่องฉลากลดโลกร้อน ระยะที่ 3 ‘จากคาร์บอนฟุตพริ้นท์...ก้าวสู่ฉลากลดโลกร้อน’

กรุงเทพฯ : เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคมที่ผ่านมา องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. โดย
นางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการ อบก.  เป็นประธานในพิธีการแถลงข่าวการเปิดตัวผู้ประกอบการนำร่องฉลากลดโลกร้อน ระยะที่ 3 ‘จากคาร์บอนฟุตพริ้นท์...ก้าวสู่ฉลากลดโลกร้อน’ ณ ห้อง Executive 1 และ 2 โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

นางประเสริฐสุข จามรมาน ได้เปิดเผยว่า อบก.ได้พัฒนาฉลากใหม่เพื่อต่อยอดฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์เดิม ที่ดำเนินการร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ มาเป็นฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ หรือ ‘ฉลากลดโลกร้อน’ ซึ่งเป็นฉลากที่ช่วยบ่งชี้ว่าผลิตภัณฑ์มีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฏจักรของผลิตภัณฑ์ อย่างน้อยร้อยละ 2 จากที่เคยปล่อยก๊าซเรือนกระจก นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของโครงการ โดย อบก. ให้การสนับสนุนและให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานให้สามารถลดก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตได้

ทั้งนี้ อบก. ได้เปิดตัวฉลากลดโลกร้อน และดำเนินโครงการนำร่องมาแล้ว 2 ปี พบว่ามีผลการดำเนินงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี มีบริษัทสมัครใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 37 บริษัท และมีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 980,772 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี โดยที่ผ่านมา อบก.ได้ให้การสนับสนุนและคำแนะนำกับบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ฉลากลดโลกร้อนอย่างต่อเนื่อง อบก. จึงได้ดำเนินโครงการฉลากลดโลกร้อน ระยะที่ 3 และเป็นที่มาของการเปิดตัวผู้ประกอบการซึ่งผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนำร่อง จำนวน 10 ราย ได้แก่

  1. บริษัท คอนโก้เมททอลเวอร์คส์ จำกัด
  2. บริษัท ที.ซี. ฟาร์มาซูติคอลอุตสาหกรรม จำกัด
  3. บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
  4. บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
  5. บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด
  6. บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
  7. บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
  8. บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด
  9. บริษัท อิมโก้ ฟู๊ดแพ็ค จำกัด
  10. บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด

อนึ่ง สำหรับก้าวต่อไปของ อบก. ในการส่งเสริมให้ประเทศมุ่งสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ และบรรลุผลตามแผนยุทธศาสตร์ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาสีเขียวของประเทศ (Green Growth) นั้น คือการบูรณาการแผนงาน เพื่อบริหารจัดการและลดก๊าซเรือนกระจกให้แก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืน (Sustainable Production and Consumption) สร้างเสริมโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศในอนาคตต่อไป

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×