ภาพงานกิจกรรม

ผอ.อบก. ได้รับเชิญให้กล่าวปาฐกถาพิเศษในเรื่อง “ทิศทางการดำเนินงานในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการเตรียมความพร้อมด้านกลไกตลาด เพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก” ของ TBCSD


วันที่เผยแพร่ 2016-06-23 19:57:04 น.

ผอ.อบก. ได้รับเชิญให้กล่าวปาฐกถาพิเศษในเรื่อง “ทิศทางการดำเนินงานในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการเตรียมความพร้อมด้านกลไกตลาด เพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก” ของ TBCSD

 

กรุงเทพฯ : เมื่อวันที่ 9 มิถุนายนที่ผ่านมา นางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกได้รับเชิญเป็นองค์ปาฐกกล่าวปาฐกถาพิเศษในเรื่อง “ทิศทางการดำเนินงานในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการเตรียมความพร้อมด้านกลไกตลาด เพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก” ในงานสัมมนาประจำปี 2559 องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council for Sustainable Development (TBCSD) )  ภายใต้หัวข้อ “TBCSD ร่วมกันดำเนินธุรกิจ เพื่อความมุ่งมั่นสู่เส้นทางการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม B และ C โรงแรมเซ็นทารา    แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

            TBCSD เป็นองค์กรที่เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มนักธุรกิจชั้นนำในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยปัจจุบันมีนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์เป็นประธาน งานสัมมนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และการดำเนินงานของ TBCSD ที่ผ่านมา ตลอดจนเป็นโอกาสให้สมาชิก TBCSD ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ตลอดจน       นักธุรกิจจากบริษัทชั้นนำและสื่อมวลชนได้ร่วมพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินงานเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม และรับทราบวิสัยทัศน์ขององค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในการขับเคลื่อน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมไทยให้ยั่งยืน     

            ในการจัดงานสัมมนาครั้งนี้ ผอ.อบก. ได้รับเชิญเป็นองค์ปาฐกกล่าวปาฐกถาพิเศษในเรื่อง “ทิศทางการดำเนินงานในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการเตรียมความพร้อมด้านกลไกตลาด เพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก” ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาประมาณ 300 คน โดยมีประเด็นสำคัญ ได้แก่ ความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงที่เป็น Global megatrends สถานการณ์ก๊าซเรือนกระจกของโลก การรักษาระดับ “ความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ” สัมพันธ์กับ “อุณหภูมิเฉลี่ยของโลก” สาระสำคัญความตกลงปารีส (Paris Agreement) เจตจำนงการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย การดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ (NAMAs) พัฒนาการกฎหมาย Climate Change แนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย และความท้าทายของประเทศไทยในการลดก๊าซเรือนกระจก

            ภายในงานยังมีการปาฐกถาพิเศษเรื่อง “โอกาสและความท้าทายของผู้ประกอบการไทยในภูมิภาคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน พิธีมอบรางวัลโครงการ Young Creative Environment Artist มอบรางวัลโดยคุณมีชัย วีระไวทยะ ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย พิธีมอบรางวัลงานวิจัยดีเด่น กองทุนสุขภาพกับสภาวะโลกร้อน มอบรางวัลโดยศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว ราชบัณฑิต สมาชิกสภานิติบัญญัติ และกรรมการมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย พิธีมอบรางวัลกิจกรรมเพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติหัวข้อ “กินข้าวหมดจาน ดื่มน้ำหมดแก้ว” มอบรางวัลโดยคุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×