ภาพงานกิจกรรม

อบก. ประสานภาครัฐ พัฒนาแนวทางการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการ ภายใต้ NAMAs


วันที่เผยแพร่ 2016-06-23 20:02:53 น.

อบก. ประสานภาครัฐ พัฒนาแนวทางการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการ ภายใต้ NAMAs

 

กรุงเทพฯ : เมื่อวันที่ 5 เมษายนที่ผ่านมา องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. โดย นางณัฐริกา    วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พร้อมด้วย นายรองเพชร บุญช่วยดี ผู้จัดการกลุ่มงานสนับสนุนวิชาการก๊าซเรือนกระจก นางวราภรณ์ คุณาวนากิจ วิศวกรระดับ 11 สังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการชุมชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และนายกัณตชัย ศรีสุคนธ์ ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรม องค์การกระจายเสียงแห่งและเผยแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงข่าวในการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้อง 301 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ

            สืบเนื่องจากประเทศไทยได้ยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างมีเป้าหมายต่อสำนักเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) อย่างเป็นทางการ จำนวน 2 ฉบับ โดยแบ่งเป็น 1) เป้าหมายการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกก่อนปี ค.ศ. 2020 และ     2) เป้าหมายการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกหลังปี ค.ศ. 2020 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) เป้าหมายการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกก่อนปี ค.ศ. 2020: NAMAs ประเทศไทย ได้ยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ หรือ NAMAs (Nationally Appropriate Mitigation Actions) ต่อสำนักเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2557 โดยมีเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 7 ถึง 20 ในภาคพลังงานและภาคขนส่ง เมื่อเทียบกับระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานตามปกติ หรือ BAU (Business as Usual) ภายในปี ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563)

            2) เป้าหมายการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกหลังปี ค.ศ. 2020: INDCs

นอกจากนี้ ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ประเทศไทยได้ยื่น ข้อเสนอการมีส่วนร่วมของประเทศในการลดก๊าซเรือนกระจกและการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายหลังปี พ.ศ. 2563 หรือ INDCs (Intended Nationally Determined Contributions) ต่อสำนักเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ UNFCCC อย่างเป็นทางการ โดยมีเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 20 ถึง 25 ในทุกภาคส่วน (Economy-Wide) เมื่อเทียบกับระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานตามปกติ หรือ BAU (Business as Usual) ภายในปี ค.ศ. 2030 (พ.ศ. 2573)

            จากการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ได้รับมอบหมายจาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ให้ดำเนินการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจก (Tracking) ในระดับมาตรการและนโยบาย ในการนี้ อบก. จึงได้ดำเนินงานร่วมกับกระทรวงพลังงาน กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับมาตรการและนโยบาย ทั้งในส่วนของการพัฒนากระบวนการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจก รวมถึง การพัฒนาโครงสร้างสำหรับกระบวนการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ หรือ MRV (Measurement Reporting and Verification) เพื่อให้วิธีการและกระบวนการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น มีความเหมาะสมกับบริบทของประเทศ และมีความน่าเชื่อในระดับสากล

            นอกจากนี้ อบก. ในฐานะหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ได้บูรณาการแนวทางและวิธีการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่มีศักยภาพ และมีความประสงค์ในการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับมาตรการและนโยบาย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ในปี ค.ศ. 2020 โดย อบก. ได้ลงนามบันทึกความความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ 2 หน่วยงาน ได้แก่

            1) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

มีวัตถุประสงค์หลัก ในการบูรณาการวิธีการและกระบวนการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภายใต้แผนการดำเนินงานของ กฟผ. เช่น มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจากปรับปรุงระบบผลิตไฟฟ้า และมาตรการโรงไฟฟ้าเทคโนโลยีสะอาด เป็นต้น

            2) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

มีวัตถุประสงค์หลัก ในการพัฒนาวิธีการและกระบวนการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบส่งสัญญาณโทรทัศน์ โดยเปลี่ยนจากระบบ Analog ไปสู่ระบบ Digital

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×