ภาพงานกิจกรรม

อบก. ลงนามบันทึกข้อตกลงกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเผยแพร่ความรู้ด้านการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองลดคาร์บอน


วันที่เผยแพร่ 2016-06-27 15:21:46 น.

อบก. ลงนามบันทึกข้อตกลงกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเผยแพร่ความรู้ด้านการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองลดคาร์บอน

กรุงเทพฯ : เมื่อวันพุธที่ ๑๕ มิถุนายนที่ผ่านมา องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. โดยนางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และนายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเผยแพร่ความรู้ด้านการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากกิจกรรมทั้งหมดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Carbon Footprint for Organization: CFO) และการรายงานข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง (City Carbon Footprint: CCF) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองลดคาร์บอน โดยมี ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก นายนรภัทร ปลอดทอง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วยผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุม ๕๕๐๑ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. เล็งเห็นว่า “ตัวชี้วัดขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่ ๑.๒: ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประเมินด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสอดคล้องและสามารถเชื่อมโยงได้กับการจัดทำรายงานก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง” เป็นกลยุทธ์สำคัญที่ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบ่งชี้แหล่งกำเนิดก๊าซเรือนกระจกภายใต้พื้นที่รับผิดชอบของตน อันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางที่ชัดเจนในการลดการใช้ทรัพยากร พลังงานและป้องกันภาวะมลพิษที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ในเชิงปริมาณและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้องค์กรสามารถประหยัดงบประมาณจากการใช้พลังงานและทรัพยากรที่ลดลงจากการคัดแยกและหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ รวมถึงจากการลดการใช้สารเคมีต่างๆ  ซึ่งทำให้การใช้ชีวิตของประชาชนในเมืองมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น สุขภาพอนามัยของคนในพื้นที่ดีขึ้น และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นสังคมคาร์บอนต่ำอีกด้วย จึงได้มีการหารือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในเรื่องความร่วมมือในการเผยแพร่ความรู้ด้านการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองลดคาร์บอน

วัตถุประสงค์ของการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองลดคาร์บอน และเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการทำกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองลดคาร์บอน ซึ่งกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือ ได้แก่ การเผยแพร่ความรู้และฝึกอบรมให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ โดยในช่วงแรกเริ่มที่เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง และขยายผลไปสู่เทศบาลตำบลในอนาคต รวมทั้งสื่อสารให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นถึงประโยชน์ของการรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการดำเนินงานตามแผนการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองลดคาร์บอนต่อไป

นางประเสริฐสุข จามรมาน ผอ.อบก. กล่าวว่า “กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญสำหรับประเทศไทยอย่างมากในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนไทยตั้งแต่เกิดจนกระทั่งไม่อยู่ในโลกนี้แล้ว งานที่ อบก. นำมาเสนอในวันนี้ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะประสบความสำเร็จและผลักดันให้ประเทศไทย คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสิ่งแวดล้อมที่ดี จึงต้องอาศัยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นกลไกที่สำคัญที่จะผลักดันให้เกิดขึ้น เพราะลำพังแค่เมืองต่างๆ ทั่วประเทศที่เรามีอยู่เป็นพัน ๆ แห่งจะสำเร็จได้นั้นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกัน ความร่วมมือเหล่านั้นจะเกิดได้จะต้องมีนโยบายที่ชัดเจนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นทั้งผู้กำกับเป็นทั้งต้นแบบ ผู้กำหนดนโยบาย และเป็นผู้ติดตามประเมินผลความสำเร็จเหล่านี้ด้วย”

ด้านนายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกล่าวว่า “นับเป็นโอกาสอันดีที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะได้เปิดตัวในการดำเนินการเรื่องก๊าซเรือนกระจก เป็นเรื่องใหม่ที่มีคนกล่าวถึงกันมาก แต่เราไม่ค่อยเข้าใจว่าคืออะไร จึงถือเป็นโอกาสดีที่เราจะมาร่วมกันสร้างความสมดุลให้กับธรรมชาติ โดยต้องเริ่มจากตัวเราเองที่เราต้องรู้เรื่องก๊าซเรือนกระจกก่อน ถึงจะสามารถไปต่อยอดกับคนอื่นได้ ยิ่งเรามีหน้าที่ในการดำเนินการลักษณะอย่างนี้ จึงถือว่าเป็นหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเช่นเดียวกัน ครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกได้ให้โอกาสกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการทำข้อตกลงร่วมกันขยายความรู้เรื่องก๊าซเรือนกระจกและช่วยกันสร้างสังคมไทยให้ดีขึ้น”

 

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×