ภาพงานกิจกรรม

อบก. ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 9 ปี


วันที่เผยแพร่ 2016-07-22 12:25:34 น.

อบก. ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 9 ปี

กรุงเทพฯ : เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคมที่ผ่านมา องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. โดยนางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการ อบก. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบก. เข้าสักการะพระพรหมประจำศูนย์ราชการฯ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 9 ปี ทั้งนี้ อบก. จัดตั้งขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2550 มีวัตถุประสงค์หลักในการให้บริการทางเทคนิค วิชาการ วิเคราะห์ กลั่นกรองเกี่ยวกับการให้คำรับรองโครงการลดก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับคำรับรอง ส่งเสริมการพัฒนาโครงการและการตลาดซื้อขายปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรองศูนย์ข้อมูลสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก โดย อบก. ได้จัดพิธีสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ห้องจัดเลี้ยง องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ชั้น 9 ศูนย์ราชการฯ

นอกจากนี้ภายในงานยังได้มีการมอบรางวัล “สวยทั้งซอย เฟส 2” ซึ่งเป็นกิจกรรมรณรงค์ภายใต้โครงการสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ อบก.ที่ได้ร่วมกันจัดสำนักงานให้สะอาดสะอ้านเป็นระเบียบเรียบร้อยตามหลัก 5 ส ทั้งนี้ สำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หมายถึง สำนักงานและกิจกรรมต่างๆ ภายในสำนักงานที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด มีการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า มีแนวทางในการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงมีการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีเกณฑ์ของสำนักงานสีเขียว 7 หมวด ดังต่อไปนี้ 1) การบริหารจัดการองค์การ (Organization Management) 2) การดำเนินงาน Green Office 3) การใช้พลังงานและทรัพยากร (Energy and Resource) 4) การจัดการของเสีย (Waste and Waste water Management)   5) สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสำนักงาน (Indoor & Outdoor Environment) 6) การจัดซื้อและจัดจ้าง (Green Procurement) และ 7) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement) ซึ่งหน่วยงานภายในที่ได้รับรางวัลชนะเลิศสวยทั้งซอย เฟส 2 ประจำปี 2559 ได้แก่ กลุ่มงานพัฒนาระบบและฝ่ายตรวจสอบภายในได้รับรางวัลจากผู้บริหาร อบก.

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×