ภาพงานกิจกรรม

กรมป่าไม้ และ อบก. ร่วมจัดประชุมระดับภูมิภาค CLMTV ชูธงสร้าง “ผืนป่าอาเซียน”


วันที่เผยแพร่ 2016-07-22 19:58:20 น.

กรมป่าไม้ และ อบก. ร่วมจัดประชุมระดับภูมิภาค CLMTV ชูธงสร้าง “ผืนป่าอาเซียน”

กรุงเทพฯ : เมื่อวันที่ 5-8 กรกฎาคมที่ผ่านมา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้และ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก องค์การมหาชน (อบก.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค ว่าด้วยความร่วมมือของกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน CLMTV เพื่อผืนป่าอาเซียน (Regional Workshop on CLMTV Forest Partnership Dialogue) ขึ้น โดยในวันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม ได้รับเกียรติจากพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ โดยมี  ดร.เกษมสันต์ จิณณวาโส ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดก๊าซเรือนกระจก และผู้บริหารในสังกัดกระทรวงฯ เข้าร่วมพิธี  ณ ห้องทุ่งศรีเมือง โรงแรมเซ็นทารา โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี

          การจัดการประชุมในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกรมป่าไม้ องค์การบริหารจัดก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และร่วมสนับสนุนโดยบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับบริหารด้านป่าไม้ในกลุ่มประเทศ CLMTV อันได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ ไทย และเวียดนาม ซึ่งมีอาณาเขตของประเทศเชื่อมติดต่อกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศในกลุ่ม CLMTV ในกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อการดูแลรักษาป่าและการเพิ่มพื้นที่ป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ และประสบการณ์ความสำเร็จในการบริหารจัดการป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เสริมสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศในกลุ่ม CLMTV เพื่อดูแลผืนป่าอาเซียน รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านป่าไม้และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

          พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ กล่าวว่า “ต่อไปเส้นแบ่งเขตประเทศจะเป็นเพียงเส้นสมมุติ จะสานความสัมพันธ์ที่ดีของคนในอาเซียนด้วยกัน ไม่ใช้เส้นแบ่งแยกออกจากกัน ในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ วันนี้เรานับหนึ่งเริ่มต้นด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ พูดกันเรื่องป่าไม้ แต่ละประเทศมีป่าไม้อะไร มีความหลากหลายทางชีวภาพอะไรก็มาพูดคุยกัน เพื่อจะนำไปสู่การทำงานร่วมกัน เช่น การปลูกป่าชายแดนร่วมกันระหว่างเรากับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นสัญลักษณ์ของความรักความสามัคคีกันของสมาคมอาเซียน”

          ทั้งนี้ การจัดประชุมดังกล่าวถือเป็นจุดเริ่มต้นอันดีของกลุ่ม CLMTV ในการประสานความร่วมมืออันแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค เพื่อสร้างและรักษา "ผืนป่าอาเซียน” ผืนป่าขนาดใหญ่ของโลก ให้เป็นแหล่งกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขนาดใหญ่ ซึ่งนับเป็นแหล่งผลิตก๊าซออกซิเจนและทำหน้าที่เป็น "ปอดของอาเซียน” อีกทั้งยังเป็น "แหล่งเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ในขณะที่หลายประเทศของโลกเผชิญกับวิกฤตการณ์ขาดแคลนอาหาร อันสืบเนื่องมาจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×