ภาพงานกิจกรรม

อบก. ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ


วันที่เผยแพร่ 2016-07-27 17:34:17 น.

อบก. ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

กรุงเทพฯ : เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคมที่ผ่านมา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วย นายเกษมสันต์ จิณณวาโส ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหาร ข้าราชการ และนางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดก๊าซเรือนกระจก เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมพิธีและและร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ สวนสัตว์ดุสิต กรุงเทพฯ

          กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดขึ้นนั้นประกอบด้วย

          กิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ได้แก่ การสวดมนต์ การปฏิบัติธรรม การบวช การบริจาคโลหิต เป็นต้น

          กิจกรรมเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระราชกรณียกิจ ได้แก่ การจัดทำหนังสือ นิทรรศการ สารคดีวิทยุ สารคดีโทรทัศน์ เป็นต้น

          กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การฟื้นฟูและการเพิ่มพื้นที่ป่า การฟื้นฟูป่าชายเลน การสร้างฝายชะลอน้ำ การส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า เป็นต้น

          กิจกรรมอื่นๆ อาทิ การฝึกราษฎรอาสาสมัคร รสทป. เป็นต้น

          ทั้งนี้ องค์การบริหารจัดก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้เสนอกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 จำนวน 2 กิจกรรมได้แก่ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติการคำนวณปริมาณการเก็บกักคาร์บอนจากโครงการป่ารักน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติปลูกพรรณไม้พระนามดอนญ่าควีนสิริกิติ์ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นการประกาศพระเกียรติคุณในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×