ภาพงานกิจกรรม

การอบรม “หลักสูตรการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”


วันที่เผยแพร่ 2016-09-07 16:50:18 น.

ศูนย์ CITC จัดฝึกอบรม “หลักสูตรการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” (Climate Change Management for Sustainable Development: CCSD) ณ ห้อง CITC Training Room องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 1 – 3 สิงหาคม 2559

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการลดก๊าซเรือนกระจก และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ สร้างความเข้าใจในระดับนโนบายภายใต้การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อนำไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ รวมถึงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ และกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ทั้งนี้ในหลักสูตรดังกล่าว มีการนำผู้เข้าร่วมอบรมไปศึกษาดูงานพื้นที่แก้มลิงศึกษาแนวคิดการพัฒนาและการจัดการน้ำรวมถึงการปรับตัวด้านการเกษตรเพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ชุมชนคลองรังสิต ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี โดยในการอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการอบรมจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา อาทิเช่น กรมส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลปริก จ.สงขลา บริษัท บางจาก ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้นจำนวน 26 คน

 

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×