ภาพงานกิจกรรม

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับมหาวิทยาลัย Ritsumekan Asia Pacific


วันที่เผยแพร่ 2016-09-10 13:21:59 น.

ศูนย์ CITC การสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับมหาวิทยาลัย College of Asia Pacific Studies, Ritsumekan Asia Pacific University ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้อง CITC Training Room องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ศาสตราจารย์ Sudo Tomonori และทีมศึกษาภาคสนาม จำนวน 13 คนจากประเทศญี่ปุ่น ได้มาศึกษาดูงานในประเทศไทย และเข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในปัจจุบัน และบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และกิจกรรมต่างๆที่ CITC จัดขึ้น เพื่อสนับสนุนต่อการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการด้านเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โดยการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ และกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปัน ข้อมูล และประสบการณ์ซึ่งกันและกันระหว่าง College of Asia Pacific Studies, Ritsumekan Asia Pacific University ประเทศญี่ปุ่น และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ประเทศไทย

 

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×