ภาพงานกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรทักษะการเป็นวิทยากร” (Train The Trainer)


วันที่เผยแพร่ 2016-09-10 14:57:11 น.

ศูนย์ CITC จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรทักษะการเป็นวิทยากร” (Train the Trainer) ณ โรงแรม ไอบิส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2559

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และจิตวิทยาในการบริหารงาน รวมถึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ ในการดำเนินการพัฒนาเมืองสู่สังคมคาร์บอนต่ำได้อย่างเป็นรูปธรรม และกระตุ้นให้เกิดการแบ่งปัน แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน กับภาคส่วนอื่นๆในประเทศไทย และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ในหลักสูตรดังกล่าว คือ ผู้ที่ผ่านการอบรมภายใต้หลักสูตรของ CITC ทั้งจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ อาทิเช่น เทศบาลตำบลปริก จ.สงขลา เทศบาลตำบลปง จ.พะเยา สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมชลประทาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) รวมทั้งสิ้นจำนวน 16 คน

 

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×