ภาพงานกิจกรรม

CITC จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รุ่นที่ 3”


วันที่เผยแพร่ 2016-09-10 15:02:31 น.

ศูนย์ CITC ได้จัดฝึกอบรม“หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รุ่นที่ 3” (Economics of Climate Change) สำหรับผู้ประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Coordinator Officer) ณ ห้อง CITC Training Room ณ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ชั้น 9 ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2559 และ 27-28 มิถุนายน 2559

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรได้แก่ การพัฒนาศักยภาพให้ผู้ประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้รับความรู้ ด้านเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสามารถนำไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน รวมถึงการพัฒนาให้เกิดเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โดยหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มุ่งเน้นการให้การฝึกอบรมกับผู้ประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเป็นบุคคลากรของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของไทย เช่น บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาในเวทีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บุคลากรที่จะต้องออกกฎระเบียบหรือกฎหมายสำหรับการบรรเทา (Mitigation) การปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือการปรับตัว (Adaptation) ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น ซึ่งจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรทั้งหมด 41 คน จากหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง และสถาบันการศึกษา จำนวน 36 หน่วยงาน อาทิ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ , กรมสรรพสามิต , สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , สำนักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นต้น

 

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×