ภาพงานกิจกรรม

ศูนย์ CITC จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกรายสาขา สาขาการเกษตร การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและป่าไม้)”


วันที่เผยแพร่ 2016-09-10 15:07:33 น.

เมื่อวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ศูนย์ CITC ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้หลักสูตร “ การจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกรายสาขา สาขาการเกษตร การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและป่าไม้) ” ณ CITC Training room องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ชั้น ๙ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ ในการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก การจัดเก็บข้อมูล และการคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกให้กับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อาทิเช่น ดร. ณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก บรรยายในหัวข้อเรื่อง ภาวะโลกร้อนในสังคมปัจจุบัน ทิศทางการแก้ไขปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเตรียมความพร้อมของประเทศไทย นอกจากนี้ยังหัวข้อที่น่าสนใจจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญท่านอื่นๆอีกหลายหัวข้อ อาทิเช่น หัวข้อแนวทางการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกและความแตกต่างระหว่าง 2006 IPCC Guidelines และ Revised 1996 IPCC Guidelines หัวข้อสถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสาขาเกษตร การจัดกลุ่ม และแนวทางการประเมิน และหัวข้อแนวทางการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของการปรับเปลี่ยนพื้นที่ป่าและทุ่งหญ้า เป็นต้น

โดยในการอบรมครั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง และภาคการศึกษาได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อเป็นข้อมูลในด้านการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก ระหว่างผู้รับการอบรมและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อีกด้วย การอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าฝึกอบรมจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง และสถาบันการศึกษา กว่า 60 คน เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×