ภาพงานกิจกรรม

ศูนย์ CITC จัดอบรมหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่านระบบ E-Learning


วันที่เผยแพร่ 2016-09-21 15:06:02 น.

ศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change International Technical and Training Center: CITC) เล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) เพื่อเป็นเครื่องมือ และช่องทางในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในวงกว้างแก่นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จึงได้มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ (E-Learning) และร่วมกับคณะการจัดการสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดอบรมหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่านระบบ E-Learning ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2559  ให้กับ นักศึกษา นักวิจัย เจ้าหน้าที่ และอาจารย์

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

- เพื่อเผยแพร่หลักสูตรภายใต้ศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CITC)

- เพื่ออบรมการใช้งานระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) ของศูนย์ CITC

- เพื่อนำหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปเผยแพร่และทดลองเรียนผ่านระบบ E-Learning 

โดยในวันที่ 5 กันยายน 2559 จัดอบรมที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 21 คน จากคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม วันที่ 6 กันยายน 2559 จัดฝึกอบรมที่มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จ.พัทลุง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 65 คน จากคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และวันที่ 7 กันยายน 59 ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จ.สงขลา โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 63 คน จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และจากคณะวิทยาการจัดการ โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์ 

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×