ภาพงานกิจกรรม

อบก. และ UNDP เข้าพบหารือ 4 เทศบาลมุ่งพัฒนาสู่ “เทศบาลคาร์บอนต่ำ”


วันที่เผยแพร่ 2016-09-23 14:23:02 น.

อบก. และ UNDP เข้าพบหารือ 4 เทศบาลมุ่งพัฒนาสู่ “เทศบาลคาร์บอนต่ำ”

 

กรุงเทพฯ : เมื่อวันที่ 5 – 9 กันยายนที่ผ่านมา  นางณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก พร้อมด้วยผู้แทนจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) ร่วมเดินทางไปชี้แจงโครงการเทศบาลคาร์บอนต่ำ (Achieving Low Carbon Growth in Cities through Sustainable Urban System Management in Thailand – LCC) ยังเทศบาลนครนำร่องจำนวน 4 เทศบาล ได้แก่ เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลนครขอนแก่น  เทศบาลนครนครราชสีมา และเทศบาลนครเกาะสมุย

          โครงการเทศบาลคาร์บอนต่ำ (Achieving Low Carbon Growth in Cities through Sustainable Urban System Management in Thailand – LCC) เป็นโครงการที่ อบก.ได้พัฒนาข้อเสนอต่อกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environment Facility: GEF) ซึ่งบัดนี้ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการภายในระยะเวลา 4 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2559-2563 วงเงิน 3.15 ล้านเหรียญ (ประมาณ 108 ล้านบาท) โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำผ่านระบบการจัดการเมืองอย่างยั่งยืน โดย อบก. จะให้การสนับสนุนเทศบาลทั้ง 4 แห่งทางด้านวิชาการและการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพ ได้แก่

          - จัดทำข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเมือง

          - บูรณาการงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกลงในแผนพัฒนาของเมือง

          - พิจารณามาตรการ โครงการลดก๊าซเรือนกระจก และประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้

          - ฝึกอบรมบุคลากรของเมืองในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

          - ประสานกับมหาวิทยาลัยในจังหวัดหรือพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อให้เกิดการสนับสนุนทางวิชาการ

          - การสนับสนุนการสร้างเครือข่ายเมืองคาร์บอนต่ำ

          - จัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของเมือง และการฝึกอบรมให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของเทศบาล

          ทั้งนี้การสนับสนุนงบประมาณจากโครงการนี้จะเป็นในลักษณะสนับสนุนบางส่วน โดยแต่ละเทศบาลจะต้องมีการกำหนดกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมการลดคาร์บอน โดยอาจเป็นการร่วมลงทุนจากภาครัฐหรือเอกชน โดยมีวงเงินงบประมาณรองรับแล้ว ทางโครงการจะให้การสนับสนุนโดยพิจารณาจากกิจกรรมที่แต่ละเมืองดำเนินการในการลดคาร์บอน

          การปรึกษาหารือกับเทศบาลนครทั้งสี่เมืองนี้นับว่าประสบความสำเร็จและได้รับความร่วมมืออันดียิ่ง และในวันที่ 26 กันยายน 2559 จะมีการจัดประชุม Local Project Appraisal Committee (LPAC) Meeting ณ อบก. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ โดยเชิญผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ UNDP กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทศบาลนครนครราชสีมา เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลนครเกาะสมุย และเทศบาลนครเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมให้ข้อคิดเห็นการดำเนินโครงการร่วมกันต่อไป

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×