ภาพงานกิจกรรม

อบก. ร่วมกับ UNDP จัดประชุม Local Project Appraisal (LPAC)


วันที่เผยแพร่ 2016-10-06 17:15:01 น.

อบก. ร่วมกับ UNDP จัดประชุม Local Project Appraisal (LPAC)

กรุงเทพฯ : เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายนที่ผ่านมา นางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ดร.ณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก Mr. Martin Hart-Hansen ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) ผู้แทนจากเทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลนครนครราชสีมา และเทศบาลนครเกาะสมุย เข้าร่วมประชุม Local Project Appraisal (LPAC) ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำผ่านระบบการจัดการเมืองอย่างยั่งยืน (Achieving Low Carbon Growth in Cities through Sustainable Urban System Management in Thailand: LCC) ณ ห้องประชุม ๒ อบก. ชั้น ๙ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ

          นางประเสริฐสุข จามรมาน ผอ. อบก. ได้กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่ช่วยกันสนับสนุนและร่วมกันพัฒนาโครงการฯ จนสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ณ วันนี้ นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะได้เริ่มต้นการดำเนินงานอย่างจริงจังรวมถึงส่งผ่านการสนับสนุนไปยังทั้ง ๔ เมืองที่เข้าร่วมโครงการ และสิ่งสำคัญที่สุดก็คือต่อจากนี้ไปทั้งสี่เมืองจะต้องมีบทบาทสำคัญในการผลักดันและขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิบัติได้จริงในแต่ละพื้นที่ ในการประชุมครั้งนี้จะได้ทราบว่าในแต่ละเทศบาลที่เข้าร่วมโครงการฯ มีศักยภาพที่จะดำเนินงานในด้านใด ทั้งนี้ อบก. และ UNDP พร้อมผู้เชี่ยวชาญจะได้ร่วมกันวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางสนับสนุนให้การดำเนินงานไปสู่ความสำเร็จต่อไป

          Mr. Martin Hart-Hansen ผู้แทนจาก UNDP ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า การประชุมครั้งนี้นับเป็นการประชุมอย่างเป็นทางการครั้งแรก สำหรับความร่วมมือระหว่าง อบก. UNDP และโครงการภายใต้เทศบาลคาร์บอนต่ำ “Achieving Low Carbon Growth in Cities through Sustainable Urban System Management in Thailand” Project และเป็นการทบทวนองค์ประกอบต่างๆ ของโครงการ การบริหารจัดการ รวมถึงการนำโครงการไปสู่การปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ UNDP มีความยินดีที่จะได้ร่วมเป็นผู้สนับสนุนให้ทุกกระบวนการของการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในเมืองต่างๆ และพร้อมที่จะร่วมดำเนินงานกับทุกภาคส่วนในการที่จะนำโครงการฯ สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุด

          สำหรับการดำเนินงานในระยะต่อไป จะเป็นการจัดทำข้อมูล Baseline ของแต่ละเมืองให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับการลงนามในเอกสารโครงการระหว่าง อบก. UNDP และเทศบาลทั้งสี่แห่ง ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นโครงการอย่างเป็นทางการ รวมถึงการวางโครงสร้างการบริหารจัดการโครงการ การประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการเพื่อร่วมหารือแผนการดำเนินโครงการในปี พ.ศ.๒๕๖๐

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×