ภาพงานกิจกรรม

อบก. จัดงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี ๒๕๕๙


วันที่เผยแพร่ 2016-10-06 17:41:06 น.

อบก. จัดงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี ๒๕๕๙

กรุงเทพฯ : เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายนที่ผ่านมา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. จัดงาน“ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี ๒๕๕๙
ณ ห้องบอลรูม โซนเอ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีขอบคุณและมอบประกาศนียบัตรให้แก่ บุคคล หน่วยงาน องค์กร และผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อน มากกว่า ๓๐๐ ราย ที่ อบก. ได้ดำเนินการส่งเสริมและให้การรับรองใช้เครื่องหมายได้แก่ คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ ฉลากลดโลกร้อน คาร์บอนฟุตปริ้นท์ขององค์กร คูลโหมด กิจกรรมชดเชยคาร์บอน และโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก

          ในโอกาสนี้ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรและขอบคุณ
ทุกองค์กรที่ร่วมมือในการลดก๊าซเรือนกระจก และได้กล่าวถึงการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยว่ามีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องและนานาประเทศต่างให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก เห็นได้จากประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เข้าร่วมให้สัตยาบันในความตกลงปารีส ในการลดก๊าซเรือนกระจกไปแล้วเมื่อวันที่ ๓ กันยายนที่ผ่านมา สำหรับประเทศไทยนั้น นับเป็นประเทศแรกๆ ในกลุ่มอาเซียนที่มีความจริงจังและมุ่งมั่นในการให้สัตยาบันในความตกลงปารีส เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายนที่ผ่านมา ว่าจะลดก๊าซเรือนกระจก
ให้ได้ร้อยละ ๒๐-๒๕ ภายในปี ค.ศ. ๒๐๓๐ ดังนั้น จึงอยากฝากถึงองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ซึ่งมีบทบาทในการสร้างองค์ความรู้ให้กับคนส่วนใหญ่ที่ยังไม่มีความเข้าใจและตื่นตัวในเรื่องการลดก๊าซเรือนกระจกให้เข้าใจและหันมาเห็นความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อความที่สื่อสารออกจาก อบก. จะต้องมีเนื้อหาที่เข้าใจง่าย น่าสนใจ และคนรุ่นใหม่สามารถนำไปถ่ายทอดต่อได้ รวมทั้งกระตุ้นให้ทุกคนเห็นว่าโลกใบนี้กำลังประสบปัญหาและภาวะวิกฤตสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้การลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
สู่เป้าหมายที่กำหนดไว้

การจัดงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ได้จัดต่อเนื่องกันเป็นปีที่ ๔ แล้ว ภายในงานยังมีการออกบูธนิทรรศการของ อบก. และหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกมากกว่า ๒๐ องค์กร เช่น
กรมป่าไม้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด เป็นต้น รวมทั้งกิจกรรมแถลงข่าวและเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับตัวแทนผู้บริหารองค์กรชั้นนำ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่  นที่มีส่วนร่วมในการลด
ก๊าซเรือนกระจกกว่า ๑๐ ราย อาทิ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ที่มีนโยบายอนุรักษ์พลังงานด้วยการดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ LED เปลี่ยนระบบทำความเย็น โดยระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๒๘ สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ถึง ๓๓ ล้านหน่วย คิดเป็นเงิน ๑๒๐ ล้านบาท องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว จ.ลพบุรี ที่ได้ร่วมกับโครงการ
รักษ์ป่าสร้างคน ๘๔ ตำบล บนวิถีพอเพียงของบริษัท พีทีที จำกัด (มหาชน) นำก๊าซจากมูลสุกรมาใช้ในจำนวน ๑๓๐ ครัวเรือน สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ ๗๘๖ ตันต่อปี

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×