ภาพงานกิจกรรม

อบก. ผ่านเกณฑ์ประเมินสำนักงานสีเขียว ระดับดีเยี่ยม (ทอง)


วันที่เผยแพร่ 2016-10-10 16:15:56 น.

อบก. ผ่านเกณฑ์ประเมินสำนักงานสีเขียว ระดับดีเยี่ยม (ทอง)

กรุงเทพฯ : เมื่อวันที่ 9 กันยายนที่ผ่านมา องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ผ่านเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระดับดีเยี่ยม ประจำปี 2559 จากการประเมินของคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับประเทศ โครงการประเมินสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดร. พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ในฐานะประธานคณะทำงานโครงการสำนักงานสีเขียวของ อบก. กล่าวว่า อบก. ได้เข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียวของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปี 2558 เป็นปีแรก และได้ผ่านเกณฑ์การประเมินสำนักงานสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระดับดีมาก (เงิน) สำหรับในปี 2559 นี้ นับเป็นข่าวดีมากที่ อบก. ผ่านเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระดับดีเยี่ยม (ทอง) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ต้องขอขอบคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกๆ ท่านที่ให้ความร่วมมือทำให้ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง และพวกเราจะช่วยกันรักษาคุณภาพและความดีอย่างนี้ตลอดไป   

สำนักงานสีเขียว (Green Office) เป็นโครงการที่ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในสำนักงาน เพื่อลดการใช้พลังงาน ดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ลดปริมาณขยะโดยการลดการใช้ การใช้ซ้ำ การนำกลับมาใช้ใหม่ การลดและเลิกใช้สารเคมีอันตราย รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะมอบรางวัลในงานวันสิ่งแวดล้อมไทย วันที่ 4 ธันวาคมของทุกปี

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×