ภาพงานกิจกรรม

เจ้าหน้าที่ป่าชุมชนรับฟังการบรรยายพิเศษ “ป่าชุมชนกับภาวะโลกร้อน”


วันที่เผยแพร่ 2016-12-09 15:07:47 น.

เจ้าหน้าที่ป่าชุมชนรับฟังการบรรยายพิเศษ “ป่าชุมชนกับภาวะโลกร้อน” จาก อบก. เพื่อพัฒนาความรู้ด้านจัดการป่าชุมชนให้ยั่งยืน

กรุงเทพฯ : เมื่อวันที่ ๒๗-๒๙ พฤศจิกายนที่ผ่านมา ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการที่ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ได้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน” ซึ่งจัดโดยสำนักจัดการป่าชุมชน  กรมป่าไม้ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ร่วมสัมมนาได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักการจัดการป่าไม้ การจัดการทรัพยากรป่าไม้ และการจัดการป่าชุมชนในกระบวนการส่งเสริมการจัดการป่าชุมชนภายใต้หลักการของความยั่งยืน นอกจากนั้น ยังเป็นการระดมสมองแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนา ตลอดจนการนำเสนอปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงานที่ผ่านมาเพื่อร่วมกันพิจารณาและหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานต่อไป ณ โรงแรมดี วารี เอ็กซ์เพรส ฮิลล์ไซด์ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ในวันแรกของการสัมมนา ดร.ณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ได้รับเชิญให้บรรยายในหัวข้อ “ป่าชุมชนกับภาวะโลกร้อน” โดยกล่าวถึงบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) และกิจกรรมของ อบก. ที่ทำร่วมกับกรมป่าไม้ในส่วนของป่าชุมชน ทั้งการประเมินคาร์บอน การรับรองคาร์บอนเครดิต และการแสวงหาความร่วมมือภาคเอกชน ผ่าน “โครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน  ” ต่อจากนั้น นายอภิสิทธิ์ เสนาวงศ์ นักวิชาการชำนาญการ ได้บรรยายเกี่ยวกับโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme : LESS) ในภาคป่าไม้

ทั้งนี้ กรมป่าไม้ และ อบก. ได้ริเริ่มพัฒนา “โครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน” เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและประชาชน ในการให้สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนในการบริหารจัดการป่าชุมชนอย่างยั่งยืน รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพของป่าชุมชนในการลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งนับเป็นภารกิจร่วมกันในการที่จะเชื่อมโยงและนำไปสู่การรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้จากการดำเนินงานของป่าชุมชน

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×