ภาพงานกิจกรรม

ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับฟังการบรรยาย “โครงการลดโลกร้อน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”


วันที่เผยแพร่ 2016-12-15 14:50:01 น.

ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับฟังการบรรยาย “โครงการลดโลกร้อน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” จาก อบก. เพื่อแนะนำและเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ

กรุงเทพฯ : เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคมที่ผ่านมา กลุ่มผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมการสัมมนา “โครงการลดโลกร้อน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ซึ่งจัดขึ้นโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ร่วมสัมมนาได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการลดก๊าซเรือนกระจกที่พัฒนาโดย อบก. คือ โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) ณ ห้องแคทลียา 2 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

          ในการสัมมนา นางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก กล่าวว่า “ทุกวันนี้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้น ทำให้นานาประเทศให้ความสนใจ และตระหนักในการที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว อบก. ในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ จึงได้พัฒนากลไกและเครื่องมือในการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจในประเทศขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย หรือ T-VER” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับภาคส่วนต่างๆ ในพัฒนาโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

                การดำเนินโครงการ T-VER ที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน มีโครงการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนรวม 46 โครงการ โดยมีปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้ 1,527,827 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี และมีโครงการที่ได้รับการรับรองปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกแล้ว จำนวน 27 โครงการ ซึ่งมีปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้รวมกัน 626,661 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

                อบก. ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของประเทศขอชื่นชมทุกๆ องค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ที่เข้าร่วมดำเนินโครงการ T-VER เพราะนอกจากจะช่วยลดก๊าซเรือนกระจกแล้ว ยังก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม อาทิเช่น ช่วยลดต้นทุนการใช้พลังงาน ช่วยเพิ่มการสร้างงานในท้องถิ่น และช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร และยังเป็นการแสดงความผิดชอบต่อสังคมทางหนึ่ง

          เราจะต้องเตรียมความพร้อมให้กับทุกภาคส่วนในการรับมือกับพันธกิจการมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ โดยทาง อบก. จะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐานของประเทศไทย หรือ T-VER อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนวิสัยทัศน์ของรัฐบาลที่จะพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×