ภาพงานกิจกรรม

CITC จัดฝึกอบรม “หลักสูตรการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและกลไกการลดก๊าซเรือนกระจก รุ่นที่ 3"


วันที่เผยแพร่ 2016-12-28 15:38:05 น.

ศูนย์ CITC ได้จัดฝึกอบรม “หลักสูตรการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ตอบสนองต่อกาIเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและกลไกการลดก๊าซเรือนกระจก รุ่นที่ 3” เรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการขยะ และเทคโนโลยีการลดก๊าซเรือนกระจก”ณ ห้อง CITC Training Room ณ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2559 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและกลไกการลดก๊าซเรือนกระจก ในบริบทของแนวทางการบริหารจัดการขยะ และเทคโนโลยีการลดก๊าซเรือนกระจกให้กับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคการศึกษา ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร. ณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก  กล่าวเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลายท่าน ในการบรรยายหัวข้อที่น่าสนใจหลายหัวข้อ อาทิเช่น การขับเคลื่อนเชิงนโยบายสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและการปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และการบรรยายนโยบายการจัดการขยะของประเทศไทย โดย นายสุวรรณ นันทศรุต รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นต้น

ซึ่งจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรทั้งหมด 45 คน จากหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง และสถาบันการศึกษา จำนวน 26 หน่วยงาน อาทิ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค, กรมควบคุมมลพิษ, สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×