ภาพงานกิจกรรม

การประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CITC) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559


วันที่เผยแพร่ 2016-12-28 17:07:52 น.

การประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change International Technical and Training Center: CITC) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกฯ เพื่อรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรมของศูนย์ CITC ประจำปีงบประมาณ 2559 และแผนการดำเนินงานในปี 2560 นำโดย นายสันทัด สมชีวิตา ประธานคณะอนุกรรมการเป็นผู้กล่าวเปิดประชุม ซึ่งคณะกรรมการและผู้แทนจากองค์กรต่างๆ ที่ร่วมในการประชุมครั้งนี้ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายองค์กร อาทิเช่น นางประเสริฐสุข จามรมาน ผอ.องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

ในการนี้ ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ ผอ. ศูนย์ CITC รายงานผลและแผนการดำเนินงานของศูนย์ CITC ให้ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งที่ผ่านมา ศูนย์ CITC ได้มีการพัฒนาทั้งในด้านการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม การจัดการฝึกอบรมและสัมมนาให้กับกลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ต่างๆ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายด้านวิชาการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งในประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×