ภาพงานกิจกรรม

ผู้บริหารกรมป่าไม้และผู้แทนจากอบก. รับมอบการสนับสนุนโครงการ "ภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน"


วันที่เผยแพร่ 2017-01-09 21:10:50 น.

ผู้บริหารกรมป่าไม้และผู้แทนจากอบก. รับมอบการสนับสนุนโครงการ "ภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน" จากภาคเอกชนจำนวน 3 บริษัท

 

กรุงเทพฯ : เมื่อวันที่ 26 ธันวาคมที่ผ่านมา อธิบดีกรมป่าไม้ มอบหมายรองอธิบดี นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ เป็นประธานในพิธีรับมอบการสนับสนุนโครงการ "ภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน" จากภาคเอกชนจำนวน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด และบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) โดยมีผู้บริหารกรมป่าไม้ และผู้แทนองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุม 2 กรมป่าไม้ กรุงเทพฯ

โดยในพิธีได้มีการส่งมอบการสนับสนุนโครงการฯ จาก บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 280,000 บาท เพื่อสนับสนุนป่าชุมชนเขามุสิ จ.กาญจนบุรี บริษัท บีแอลพีซี เพาเวอร์ จำกัด จำนวน 200,000 บาท เพื่อสนับสนุนป่าชุมชนบ้านศาลเจ้า จ.ระยอง และบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) จำนวน 200,000 บาท เพื่อสนับสนุนป่าชุมชนบ้านร่องบอน จ.เชียงราย

ในโอกาสนี้ประธานในพิธีได้กล่าวขอบคุณภาคเอกชนโครงการนำร่องทั้ง 3 บริษัทที่ได้ให้การสนับสนุนโครงการฯ และนับว่าเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่ภาคเอกชนรายอื่นที่ให้ความสนใจและพร้อมเข้ามามีส่วนร่วมเป็นภาคีสนับสนุนป่าชุมชนเพิ่มเติมต่อไป

ทั้งนี้ กรมป่าไม้ และ อบก. ได้ริเริ่มพัฒนาโครงการ “ภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน” เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในลักษณะประชารัฐ อันได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนในการบริหารจัดการป่าชุมชนอย่างยั่งยืน รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพของป่าชุมชนในการลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งนับเป็นภารกิจร่วมกันในการที่จะเชื่อมโยงและนำไปสู่การรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้จากการดำเนินงานของป่าชุมชน

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×