ภาพงานกิจกรรม

ภาครัฐ สถานศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รับฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการประเมินสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก”


วันที่เผยแพร่ 2017-01-09 21:16:56 น.

ภาครัฐ สถานศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รับฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการประเมินสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก” จาก อบก.

กรุงเทพฯ : เมื่อวันที่ 26 ธันวาคมที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐ สถานศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมการสัมมนา “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการประเมินสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก” ซึ่งจัดขึ้นโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำศูนย์ข้อมูลสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก นำเสนอผลการศึกษาด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับก๊าซเรือนกระจก รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ งานวิจัยที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ

ในการสัมมนานี้ นายเจษฎา สกุลคู ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก อบก. ได้นำเสนอผลการดำเนินงานการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากแหล่งปล่อยและแหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจก และการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ รวมทั้งผู้เข้าร่วมประชุมได้รับฟังการเสวนาภายใต้หัวข้อ “งานวิจัยและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับประเทศไทย” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจากหน่วยงานภาครัฐ และสถาบันการศึกษา จำนวน 4 ท่าน คือ รศ.ดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์ ดร.ปกรณ์ เพ็ชรประยูร ดร.ปรารถนา ดีประเสริฐกุล และคุณมนตรี แสนวังสี

ทั้งนี้การพัฒนาข้อมูลสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง จำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการร่วมกันของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ร่วมกับการประมวลผลข้อมูลร่วมกับข้อมูลจากภาคพื้นดินซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นตัวแทนของประเทศไทย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง สามารถใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนเชิงนโยบาย และสนับสนุนการดำเนินงานการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อไป 

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×