ภาพงานกิจกรรม

อบก.ร่วมงานเปิดโครงการ “ปณิธานความดี ปีมหามงคล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”


วันที่เผยแพร่ 2015-03-12 18:05:31 น.

วันที่ 12 มีนาคม 2558 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหารข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวประกาศเจตนารมณ์ถวายปณิธานทำความดี ในโครงการ "ปณิธานความดี ปีมหามงคล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 และในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 ในกานี้ นางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกิจกรรมด้วย ณ ห้องอารีย์สัมพันธ์ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ในห้วงระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 – 2560 เป็นช่วงระยะเวลาที่มีวาระอันเป็นมงคลเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อเนื่องกันถึง 3 ปี ได้แก่ ในปี พ.ศ.2558 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 และในปี พ.ศ.2559 เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 พร้อมกันนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา 5 เมษายน 2560 นอกจากนี้ในปี พศ.ศ 2560 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา 5 ธันวาคม 2560 และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุ 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 4 กรกฎาคม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงถือโอกาสอันดีในการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการถวาย "ของขวัญ” แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ด้วยการตั้ง "ปณิธานความดี” ในปีมหามงคล ดังกล่าว อีกทั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้แสดงความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวทีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการร่วมกันซึ่งการกระทำดังกล่าวจะสามารถเหนี่ยวนำและก่อให้เกิดเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ในการปฏิรูปประเทศไทยให้เจริญกลก้าวหน้าต่อไป

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×