ภาพงานกิจกรรม

ศูนย์ CITC จัดประชุม Focus Group ภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม “เศรษฐศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระดับกลาง”


วันที่เผยแพร่ 2017-02-08 19:07:07 น.

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CITC) ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ (ERTC) ได้จัดประชุม Focus Group ภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม “เศรษฐศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระดับกลาง” ณ อาคารเดือน บุนนาค คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจและประเมินความต้องการในการฝึกอบรมหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระดับกลาง โดยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group)

โดย ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ CITC ได้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น ความต้องการในการฝึกอบรมหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระดับกลาง จากผู้แทนหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง อาทิ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กรมส่งเสริมการเกษตร, กรมวิชาการเกษตร, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×