ภาพงานกิจกรรม

ศูนย์ CITC จัดสัมมนาและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่านระบบ E-Learning”


วันที่เผยแพร่ 2017-02-08 19:14:03 น.

ศูนย์ CITC จัดสัมมนาและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่านระบบ E-Learning”

ศูนย์วิชาการ  นานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change International Technical and Training Center: CITC) จัดสัมมนาและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่านระบบ E-Learning ในวันที่ 24 มกราคม 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จ.พัทลุง และในวันที่ 25 มกราคม 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จ.สงขลา

โดยมีวัตถุประสงค์ของงานครั้งนี้เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาศักยภาพหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่านระบบ E-Learning และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดย ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ CITC ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้ผ่านหลักสูตรฯ อาทิ อาจารย์ นักศึกษาเจ้าหน้าที่ และผู้ที่สนใจทั่วไป

ซึ่งมีผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินและจบหลักสูตรฯ จาก คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จำนวน 59 คน และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จ.สงขลา จำนวน 41 คน

โดยนักศึกษาและผู้ผ่านหลักสูตร เห็นว่าการพัฒนาศักยภาพผ่านระบบ E-Learning สามารถส่งเสริมการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนอกห้องเรียน มีเนื้อหาที่น่าสนใจ รวมถึงอยากให้มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×