ภาพงานกิจกรรม

อบก. จัดแถลงข่าวประจำสัปดาห์ ทส. เรื่อง “JICA ให้การสนับสนุนศูนย์ CITC พัฒนาศักยภาพบุคลากรในไทยและอาเซียนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”


วันที่เผยแพร่ 2017-02-08 20:04:45 น.

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จัดแถลงข่าวประจำสัปดาห์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “JICA ให้การสนับสนุนศูนย์ CITC พัฒนาศักยภาพบุคลากรในไทยและอาเซียนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย ดร.ณัฐริกา วายุภาพ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และ ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้ ได้เข้าร่วมงานดังกล่าว

ญี่ปุ่นและไทย ให้ความสำคัญด้านการพัฒนาคน พัฒนาศักยภาพบุคลากร ในภาคส่วนต่างๆ ให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านการจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เนื่องจากวิกฤตการณ์โลกร้อนส่งผลให้ทุกประเทศต่างได้รับผลกระทบและเปิดรับความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น และส่งผลกระทบต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สาเหตุดังกล่าวจึงเป็นแรงผลักดันทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาคอาเซียน และในระดับชาติ ได้มีนโยบายและข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และแสดงความรับผิดชอบในระดับที่แตกต่างกันตามแต่ศักยภาพและสภาพเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละประเทศ

ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2560 รัฐบาลญี่ปุ่นได้อนุมัติการสนับสนุนทางวิชาการ ผ่านทางองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) ให้กับศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change International Technical and Training Center: CITC) ภายใต้องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพทั้งภาคส่วนไทยและอาเซียน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรม ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปัญหาภาวะโลกร้อน ในด้านต่างๆ เป็นระยะเวลา 3 ปี อาทิ

  • การจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Inventory)
  • การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Management and Sustainable Development )
  • กลไกการลดก๊าซเรือนกระจก (Mitigation Mechanism)
  • การเงินและเศรษฐศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Finance and Economics of Climate Change)

นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมให้ครอบคลุมด้านอื่นๆ เช่น

  • การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Adaptation)
  • นโยบาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Policy, Legislation and Regulations on Climate Change)

รวมทั้งมีการต่อยอดในการพัฒนาหลักสูตรเฉพาะทางให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น (คัดเลือกตามความเหมาะสม) อาทิ

  • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภาคป่าไม้ (Climate Change and Forestry)
  • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร (Climate Change and Water Resources Management and Agriculture)
  • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการบริหารจัดการภัยภิบัติ (Climate Change and Disaster Management)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการนี้จะนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคการศึกษา รวมถึงสื่อมวลชน ให้มีความเข้าใจในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากขึ้น รวมถึงการเกิดเครือขายและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาเซียน เพื่อสอดรับต่อวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งของประชาคมอาเซียนที่มุ่งเน้นให้เกิดการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกเพื่อเรียนรู้และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศในการรับมือกับปัญหาใหม่ๆ ระดับโลก โดยเฉพาะเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของภูมิภาค นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างบทบาทของไทยต่ออาเซียนในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และเป็นเวทีในการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และกลไกที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำและยั่งยืนอีกด้วย

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×