ภาพงานกิจกรรม

กิจกรรม อบก. เพื่อสังคม เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี อบก.


วันที่เผยแพร่ 2017-02-15 14:36:24 น.

กรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงาน ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ อบก. ร่วมกิจกรรม อบก. เพื่อสังคม เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี อบก.

กรุงเทพฯ : เมื่อวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา นายศุภชัย วัฒนางกูร อนุกรรมการบริหารบุคคล นางพรพิมล บางยี่ขัน อนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล นายชาคริต สิทธิเวช นางวลัยพร ศรีประยูรสกุล คณะทำงานกฎหมาย นายสฤษฏ์พงศ์ บริบูรณ์สุข ผู้แทนคณะกรรมการ อบก. นายสุรพล ลีนิรันดร คณะทำงานส่งเสริมฉลากคาร์บอน พร้อมด้วยนางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ และดร.ณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. เข้าร่วมกิจกรรม อบก. เพื่อสังคม เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี อบก. ณ จังหวัดเพชรบุรี

          กิจกรรม อบก. เพื่อสังคม เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี อบก. ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร อบก. ได้ร่วมทำความดีให้แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการให้ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการลดก๊าซเรือนกระจกให้แก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ขณะเดียวกันยังมีกิจกรรมปลูกต้นไม้ สร้างฝาย เพื่อเป็นการเพิ่มแหล่งเก็บกักก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน

          กิจกรรมในวันแรกจัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี โดยมีนางอุษณี เกิดทรัพย์ รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อบก. ได้ร่วมกันมอบทุนสนับสนุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และจากนั้น ได้ร่วมกันจัด “มุมสีเขียว” โดยจัดมุมหนังสือเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน พลังงาน และสิ่งแวดล้อมให้แก่ห้องสมุดโรงเรียน ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง พรรณไม้ประจำรัชกาลที่ 10  จำนวน 10 ต้น เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสขึ้นทรงราชย์ และกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนานให้แก่น้องๆ โรงเรียนบ้านห้วยปลาดุกเป็นอย่างมาก คือ “ค่ายผู้พิทักษ์ท้องฟ้า” ให้ความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดก๊าซเรือนกระจก โดยแบ่งออกเป็น 4 ฐาน ได้แก่ ฐานโลกร้อน ฐานฉันไม่ใช่ขยะ ฐานต้นไม้ลดโลกร้อน และฐาน RC แสนสนุก พร้อมกับการแสดงละคร “ผู้พิทักษ์ท้องฟ้า” นำโดยกัปตันทีโก้ ผู้พิทักษ์ท้องฟ้าจาก อบก.

          กิจกรรมในวันที่สองนั้น เป็นกิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างฝาย ณ ป่าชุมชนบ้านโค้งตาบาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ซึ่งมีพื้นที่ ทั้งหมด 3,276 ไร่ โดยมีนายฉันท์ อัครสกุลภิญโญ ผู้ใหญ่บ้านบ้านโค้งตาบางกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อบก. นางนันทนา บุณยานันท์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ กล่าวถึงการทำงานร่วมกันระหว่างกรมป่าไม้ กับ อบก.  จากนั้นเป็นพิธีรับมอบการสนับสนุนการปลูกป่าเพื่อการวิจัยและสร้างฝายจากนางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก พร้อมกันนี้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อบก. ร่วมกันปลูกต้นหว้า ซึ่งเป็นพรรณไม้ประจำจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 9 ต้น และร่วมกันสร้างฝายกึ่งถาวรจำนวน 2 ฝาย เพื่อเป็นการเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำ เพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่ผืนป่าชุมชนบ้านโค้งตาบาง อันจะนำไปสู่การเพิ่มพื้นที่ป่า ซึ่งเป็นแหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจก ลดปัญหาภาวะโลกร้อนต่อไป

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×