ภาพงานกิจกรรม

อบก. รับมอบเกียรติบัตรชมเชยโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐระดับสูงมาก


วันที่เผยแพร่ 2017-03-02 16:17:03 น.

อบก. รับมอบเกียรติบัตรชมเชยโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ระดับสูงมาก

กรุงเทพฯ : เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคมที่ผ่านมา องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ได้รับมอบเกียรติบัตรชมเชยหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ระดับสูงมาก

          ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีหน่วยงานภาครัฐเข้ารับการประเมิน จำนวน ๒๗๗ หน่วยงาน ประกอบด้วย ส่วนราชการระดับกรม จำนวน ๑๔๘หน่วยงาน จังหวัด จำนวน ๗๖ จังหวัด และองค์การมหาชน จำนวน ๕๓ หน่วยงาน ในการนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ได้เห็นชอบให้มอบเกียรติบัตรชมเชยแก่หน่วยงานที่ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี ๒๕๕๙ ซึ่งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ได้รับผลการประเมินในระดับสูงมาก (ได้คะแนนตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป) ซึ่งนับเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อตอบสนองการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×