ภาพงานกิจกรรม

อบก. ร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา


วันที่เผยแพร่ 2017-03-02 17:16:26 น.

อบก. ร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา

กรุงเทพฯ : เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารและข้าราชการในสังกัด ทส. พร้อมด้วยนางสาวพงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก นางบงกช กิตติสมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์ติดตามและประเมินผลผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ร่วมบำเพ็ญกุศล รักษาศีล ฟังธรรมและเวียนเทียนพร้อมเจริญภาวนา เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดแก้วฟ้าจุฬามณี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

          วันมาฆบูชาตรงกับวันเพ็ญเดือนมาฆะ (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓) เป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญทางพระพุทธศาสนา ๔ ประการ ได้แก่ ๑. เป็นวันเพ็ญเดือนมาฆมาส ๒. เป็นวันที่พระสงฆ์จำนวน ๑,๒๕๐ รูป มาเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมกัน โดยมิได้นัดหมาย ๓. ภิกษุเหล่านั้นล้วนเป็นเอหิภิกขุ คือได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้า และ ๔. ภิกษุเหล่านั้นล้วนเป็นพระอรหันต์ การประจวบพร้อมกันด้วยเหตุการณ์ทั้ง ๔ นี้ เรียกว่าจาตุรงคสันนิบาต หมายถึง การประชุม ซึ่งประกอบด้วยองค์ ๔ และในวันดังกล่าวพระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ เป็นการวางหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไว้ ๓ ประการคือ "ไม่ทำความชั่วทั้งปวง ทำแต่ความดี ทำจิตใจให้ผ่องใส"

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×