ภาพงานกิจกรรม

คณะเจ้าหน้าที่กระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจ ประเทศภูฏาน เยี่ยมชม อบก.


วันที่เผยแพร่ 2017-03-07 09:31:54 น.

คณะเจ้าหน้าที่กระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจ ประเทศภูฏาน เยี่ยมชมและรับฟังบรรยายนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทยและการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกจาก อบก.

กรุงเทพฯ : เมื่อวันที่ ๒ มีนาคมที่ผ่านมา คณะเจ้าหน้าที่หน่วยงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจประเทศภูฏาน เข้าเยี่ยมชมองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. โดย นางณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๒ อบก. ชั้น ๙ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

          ในการนี้ นางณัฐริกา วายุภาพ นิติพน ได้บรรยายในหัวข้อ “นโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย”ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จากนั้น นายเจษฎา สกุลคู ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจกได้บรรยายหัวข้อ “การประเมินสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทยและทั่วโลก” และสุดท้าย นางสาวเหมือนจิต แจ่มศิลป์ นักวิชาการชำนาญการ สำนักวิเคราะห์และติดตามประเมินผล ได้บรรยายในหัวข้อ “การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย โดยโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program : T-VER)” ตามลำดับ หลังเสร็จสิ้นการบรรยายและตอบคำถามจากคณะผู้เยี่ยมชมแล้วได้มอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกัน

         

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×