ภาพงานกิจกรรม

ศูนย์ CITC จัดฝึกอบรม “หลักสูตรการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รุ่นที่ 7"


วันที่เผยแพร่ 2017-03-08 00:49:49 น.

ศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ศูนย์ CITC) จัดฝึกอบรม “หลักสูตรการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รุ่นที่ 7"

          ศูนย์ CITC จัดฝึกอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รุ่นที่ 7" เรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ภายใต้บริบท 3 น้ำ” ระหว่างวันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ เดอะ เกรซ อัมพวา รีสอร์ทอำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี พลโท ธรณิศวร์ โรจนสุวรรณ ที่ปรึกษารัฐมนตรี นางประเสริฐสุข จามรมาน ผอ. อบก. ดร.ณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รอง ผอ.อบก. และ ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ ผอ.ศูนย์ CITC ให้เกียรติเข้าร่วมงาน

          วัตถุประสงค์ในการอบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตั้งแต่ระดับนโยบายเชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัติ การสร้างความตระหนักต่อการการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อภาวะโลกร้อน โดยเฉพาะในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ภายใต้บริบท 3 น้ำ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างผู้เข้ารับการอบรมกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาดูงานในพื้นที่ เช่น เรียนรู้วิถีชุมชนลุ่มน้ำแม่กลอง การพัฒนาเกษตรชุมชน และการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ 3 น้ำ

          ผู้เข้าร่วมอบรมรวมทั้งสิ้น 44 คน จาก 25 หน่วยงาน ได้แก่ เทศบาลตำบลบางเมือง ตำบลแพรกษา ตำบลบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เทศบาลตำบลบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม เทศบาลตำบลนาดี จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร ชลบุรี และระยอง หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ได้แก่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมการท่องเที่ยว กรมทรัพยากรธรณี กรมปศุสัตว์ กรมการข้าว กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร รวมถึงผู้แทนจากกรมคุ้มครองภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศ สปป.ลาว และ สถาบันการศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นต้น

          การอบรมหลักสูตรนี้ประกอบด้วยการบรรยาย โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การเสวนาระหว่างผู้เชี่ยวชาญ และการทำแบบฝึกหัดและกิจกรรมกลุ่ม โดยมีวิทยากร ได้แก่ นายศุภกร ชินวรรโณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ดร. กลย์วัฒน์ สาขากร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, นายสมชาย จริยเจริญ อดีตนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลเมืองแกลง ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมคาร์บอนต่ำ, นายสุรจิต ชิรเวทย์ อดีตสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้เชี่ยวชาญในวิถีของชุมชน การบริหารจัดการน้ำและการเกษตรแบบ 3 น้ำ

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×