ภาพงานกิจกรรม

ศูนย์ CITC จัดฝึกอบรม “หลักสูตรการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกรายสาขา (สาขาพลังงานและสาขากระบวนการทางอุตสาหกรรม)"


วันที่เผยแพร่ 2017-03-08 01:12:13 น.

ศูนย์ CITC จัดฝึกอบรม “หลักสูตรการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกรายสาขา (สาขาพลังงานและสาขากระบวนการทางอุตสาหกรรม)"

          ศูนย์ CITC ได้จัดฝึกอบรม “หลักสูตรการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกรายสาขา (สาขาพลังงานและสาขากระบวนการทางอุตสาหกรรม)" ณ ห้อง CITC Training Room ณ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560

          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงสถานการณ์ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและที่มาในการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก รวมถึงเพื่อให้ทราบหลักการและแนวทางการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกสาขาพลังงานและสาขากระบวนการทางอุตสาหกรรม ให้กับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคการศึกษา โดยในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลายท่านบรรยายในหัวข้อที่น่าสนใจหลายหัวข้อ อาทิเช่น การเก็บรวบรวมข้อมูลกิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สาขาพลังงานและสาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและ Worksheet ที่ใช้ในการคานวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น ซึ่งจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรทั้งหมด 45 คน 24 หน่วยงาน จากหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง และสถาบันการศึกษา อาทิ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, กรมโรงงานอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นต้น

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×