ภาพงานกิจกรรม

ศูนย์ CITC จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “สังคมไทยจะอยู่อย่างไรกับ Climate Change”


วันที่เผยแพร่ 2017-03-27 19:26:34 น.

ศูนย์ CITC จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “สังคมไทยจะอยู่อย่างไรกับ Climate Change”

       วันที่ 15 มีนาคม 2560 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change International Technical and Training Center: CITC) ได้บรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ณ ห้องประชุม อาคารจันทรา-กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

         โดย ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “สังคมไทยจะอยู่อย่างไรกับ Climate Change” โดยมี อาจารย์ นักศึกษาจากคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเกษตรและชีวภาพ คณะศึกษาศาสตร์ และวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก เข้าร่วมรับฟังบรรยายกว่า 500 คน โดยมีเนื้อหาหลัก 3 ประเด็น ประกอบด้วย

              • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะโลกร้อน และผลกระทบ

              • แนวทางการปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

              • โครงการส่งเสริมให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจก

         ผู้ที่เข้ารับฟังการบรรยายจะได้รับความรู้และมีความเข้าในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะโลกร้อน และผลกระทบ ตลอดถึงแนวทางการปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต่ำ อีกทั้งโครงการส่งเสริมให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ของประเทศไทยที่ อบก. ได้ทำการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป รวมถึงการดำเนินงานของศูนย์ CITC ที่ได้มีการเปิดหลักสูตรฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน ทั้งนี้ ศูนย์ CITC ยังได้ประชาสัมพันธ์เฟสบุ๊คแฟนเพจ CITC Society ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อสื่อสารเผยแพร่องค์ความรู้ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ในเรื่องสังคมคาร์บอนต่ำ อีกทางหนึ่งด้วย

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×