ภาพงานกิจกรรม

ศูนย์ CITC จัดงานสัมมนา “Climate Change: Taking Challenges And Turning Into Opportunities Through Regional Collaboration”


วันที่เผยแพร่ 2017-03-30 18:34:22 น.

ศูนย์ CITC จัดงานสัมมนา “Climate Change: Taking Challenges And Turning Into Opportunities Through Regional Collaboration”

ศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ร่วมด้วย United Nations Framework Convention on Climate Change Regional: UNFCCC RCC และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ร่วมจัดงานสัมมนาในมหกรรมพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2560 หรือ SETA 2017 ในหัวข้อ “Climate Change: Taking Challenges and Turning into Opportunities through Regional Collaboration” เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ประเทศไทย

การสัมมนาครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมไปถึงแนวโน้มปัจจุบันของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับโลกและระดับภูมิภาค โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก UNFCCC RCC, สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร, องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศเยอรมัน, องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เข้าร่วมงานดังกล่าว

วัตถุประสงค์ของการสัมมนา เพื่อเพิ่มศัยภาพและความสามารถของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงด้านการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเข้าถึงแหล่งการเงินการลงทุนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การฝึกอบรมและการสร้างความตระหนักรู้ของสาธารณชน โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมงานสัมมนาทั้งหมด 48 คน จาก 33 หน่วยงาน อาทิเช่น สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน, กรมป่าไม้, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรมทรัพยากรน้ำ, ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ, กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, ธนาคารกรุงเทพ, สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ, กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศเยอรมนี, กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, ธนาคารแห่งประเทศไทย, สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, และกระทรวงอุตสาหกรรม อินโดนีเซีย เป็นต้น

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×