ภาพงานกิจกรรม

กิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดย อบก.


วันที่เผยแพร่ 2017-05-11 11:19:11 น.

กิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดย อบก.

กรุงเทพฯ : เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคมที่ผ่านมา ได้มีการจัดกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง พรรณไม้ประจำพระองค์ รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยคุณเอมอร สายชุ่มดี ผู้จัดการบัญชี ผู้แทนผู้อำนวยการองค์การจัดการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. และพระครูพิทักษ์พรหมรังษี เจ้าอาวาสวัดพรหมรังษี ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง จำนวน ๑๐ ต้น ณ วัดพรหมรังษี เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสขึ้นทรงราชย์และเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่กรมป่าไม้ได้มีหนังสือเชิญชวนหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี    

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๒ อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติมาอย่างต่อเนื่อง และทุกปีกรมป่าไม้ได้เชิญชวนหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมโดยร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณหน่วยงาน หรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควร เช่น ที่สาธารณประโยชน์ ศาสนสถาน ป่าชุมชน โรงเรียน ริมแม่น้ำลำคลอง เป็นต้น เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ อันจะเป็นหนทางนำไปสู่การอนุรักษ์และรู้จักการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า เพื่อเก็บรักษาไว้ให้ลูกหลานต่อไปในอนาคต

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×