ภาพงานกิจกรรม

กิจกรรมเพื่อชุมชน 'Transform to Use: DIY ขยะถอดรูป' เปลี่ยนพฤติกรรมชุมชนสู้วิกฤตโลกร้อน


วันที่เผยแพร่ 2017-06-06 17:07:13 น.

กิจกรรมเพื่อชุมชน 'Transform to Use: DIY ขยะถอดรูป' เปลี่ยนพฤติกรรมชุมชนสู้วิกฤตโลกร้อน

กรุงเทพฯ : เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม ที่ผ่านมา บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็ม บี เค กรุ๊ป โดย นางสาวศิรฐา สุขสว่าง ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายการตลาด ได้จัดงานกิจกรรมเพื่อชุมชน “Transform to Use : DIY ขยะถอดรูป” พร้อมด้วย นางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก นายสุเมธา วิเชียรเพชร ผู้อำนวยการสำนักจัดการกากของเสียและอันตราย กรมควบคุมมลพิษ และนายบรรพต อมราภิบาล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และนายโสภันฑ์ วงศ์ดวงคำพู ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตปทุมวัน ร่วมเปิดงาน ณ ลานกีฬาจารุเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

    การจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนวัดดวงแข และโรงเรียนวัดสระบัว และชุมชนเขตปทุมวันเกิดการเรียนรู้และตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องคัดแยกและจัดการขยะ ทั้งขยะทั่วไปและขยะอันตรายอย่างถูกวิธี พร้อมแบ่งปันเทคนิคง่ายๆ ในการช่วยลดภาวะโลกร้อนโดยเริ่มต้นได้จากภายในครัวเรือน ผ่านการถ่ายทอดความรู้โดยวิทยากรจากหลายหน่วยงาน และรู้จักการนำวัสดุเหลือใช้มาดัดแปลงเป็นของใช้ตามแนวทางของ 3 R ผ่านกิจกรรมเวิร์คชอป จากคุณณฤต เลิศอุตสาหกูล ผู้เชี่ยวชาญการดัดแปลงวัสดุเหลือใช้อย่างสร้างสรรค์

    ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกได้กล่าวถึงความสำคัญของการลดก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะของเสียจากขยะว่า กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมการลดขยะตั้งแต่ต้นทาง ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อนได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ภายในงาน นายจักรพงษ์ แย้มยิ้ม นักวิชาการชำนาญการ ได้เป็นวิทยากรกล่าวในหัวข้อ “ลดภาวะโลกร้อน ในภาคครัวเรือน” และ อบก. ได้ร่วมออกบูธ แสดงผลิตภัณฑ์ฉลากลดโลกร้อนอีกด้วย

   

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×