ภาพงานกิจกรรม

พิธีลงนาม MOU ปราบปรามทุจริตโดยความร่วมมือระหว่าง ทส. และ ปปง.


วันที่เผยแพร่ 2017-06-08 16:10:17 น.

พิธีลงนาม MOU ปราบปรามทุจริตโดยความร่วมมือระหว่าง ทส. และ ปปง. 

กรุงเทพฯ : เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคมที่ผ่านมา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้เกียรติเป็นประธานสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง โดย นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ พลตำรวจเอก ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยมีนางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ได้รับเชิญเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น ๓ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          สาระสำคัญของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ดังกล่าว มีดังนี้

          ๑) การกำหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างค่านิยม การปลูกจิตสำนึก เรื่องความซื่อสัตย์สุจริตและต่อต้านการทุจริต สร้างการมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแล การดำเนินการตามแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส

          ๒) การกำหนดมาตรการในการป้องปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยการให้ความรู้และสร้างทักษะในการติดตาม สอดส่อง หรือตรวจสอบแผนงาน/โครงการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเรื่องร้องเรียน หรือตามที่ได้รับแจ้งเบาะแส การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเรื่องที่มีความสำคัญและมีผลกระทบต่อประชาชนส่วนใหญ่

          ๓) การกำหนดมาตรการในการปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยการสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการบังคับใช้กฎหมายระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับสำนักงาน ปปง. โดยเฉพาะเรื่องการตรวจสอบและการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบโดยเร็ว

          ๔) การจัดตั้งคณะกรรมการร่วมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทำหน้าที่กำกับดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบและคุ้มครองจริยธรรม

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×