ภาพงานกิจกรรม

การประชุมวิชาการคณะทำงานอาเซียนด้านป่าชุมชน


วันที่เผยแพร่ 2017-06-29 14:17:17 น.

การประชุมวิชาการคณะทำงานอาเซียนด้านป่าชุมชน พัฒนาชีวิต ผนึกกำลังจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน

 

เชียงใหม่: ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายนที่ผ่านมา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้เป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการคณะทำงานอาเซียนด้านป่าชุมชน ครั้งที่ 7 (The 7th ASEAN Working Group on Social Forestry Conference) โดยได้รับเกียรติจากนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน นายประลอง ดำรงค์ไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวง นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ ผู้บริหารของกระทรวง และนางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เข้าร่วมพิธีเปิด และมีตัวแทนที่เกี่ยวข้องด้านงานป่าชุมชน เข้าร่วมกว่า 225 คน ทั้งจากภาครัฐ ประชาสังคม เอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรวิจัยระหว่างประเทศ ตัวแทนชุมชนจากประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน อาทิ เวียดนาม ลาว เมียนมาร์ กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน และไทย รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ นอกภูมิภาคอาเซียนเข้าร่วมการประชุม  ณ ฮอไรซั่นวิลเลจแอนด์รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่

          การประชุมวิชาการคณะทำงานอาเซียนด้านป่าชุมชนนี้เป็นเวทีในการประสาน ส่งเสริมความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนจากภาครัฐ ประชาชน เอกชน สถาบันการศึกษา ประชาสังคม องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรเพื่อการพัฒนาต่างๆ ในการแสวงหาแนวทางพัฒนาวิถีชีวิต บนฐานของการจัดการป่าไม้อย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน รวมถึงยังเป็นการบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการประชุมในครั้งนี้ดำเนินการประชุมภายใต้หัวข้อหลัก คือ “Social Forest in Forest Landscape Restoration : Enabling Partnerships and Investments for Sustainable Development Goals” เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการฟื้นฟูป่าระดับภูมิทัศน์อย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในสังคม อันนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์การพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งในมิติของสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

          ในวันที่ 14 มิถุนายน ดร.ณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกได้บรรยายในหัวข้อ "Plan and Experience of Landscape Restoration” โดยได้นำเสนอการดำเนินงานโครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน ซึ่งเป็นโครงการที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ดำเนินการร่วมกับกรมป่าไม้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ในการสนับสนุนกิจกรรมของภาคประชาชนที่บริหารจัดการป่าชุมชนทั่วประเทศอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน และขึ้นเวทีเสวนาร่วมกับวิทยากรอีก 2 ท่าน คือ Dr. Delia Catacutan  จาก ICRAF-Vietnam และคุณเพชร มโนปวิตร จาก IUCN เพื่อให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม รวมทั้งตอบข้อซักถามของผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×