ภาพงานกิจกรรม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาศักยภาพและการเสริมสร้างความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”


วันที่เผยแพร่ 2017-07-13 11:08:34 น.

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาศักยภาพและการเสริมสร้างความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดย ศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change International Technical and Training Center: CITC) เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาศักยภาพและการเสริมสร้างความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ร่วมกับ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 สผ.

โดยมีผู้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ประกอบด้วย ดร.รวีวรรณ ภูริเดช (เลขาธิการ สผ.) นางประเสริฐสุข จามรมาน (ผู้อำนวยการ อบก.) เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ และ ดร.ณัฐริกา วายุภาพ นิติพน ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ เป็นพยานในการลงนาม  

การลงนามบันทึกความร่วมมือ “การพัฒนาศักยภาพและการเสริมสร้างความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ฉบับนี้ เป็นความร่วมมือ ระหว่าง สผ. และ ศูนย์ CITC อบก. โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสนับสนุนและยกระดับการพัฒนา องค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งสามารถตอบสนองนโยบายของประเทศ รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 2) เพื่อสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายและแผนด้านเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศต่อไปได้

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×