ภาพงานกิจกรรม

ศูนย์ CITC จัดฝึกอบรม “Training On Greenhouse Gas Inventory Management And Application Of The 2006 IPCC Guidelines For ASEAN Countries”


วันที่เผยแพร่ 2017-07-16 18:09:03 น.

ศูนย์ CITC จัดฝึกอบรม “Training On Greenhouse Gas Inventory Management And Application Of The 2006 IPCC Guidelines For ASEAN Countries”

        องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดย ศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CITC) ร่วมกับ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดการอบรม “Training on Greenhouse Gas Inventory Management and Application of the 2006 IPCC Guidelines for ASEAN Countries” ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเมอร์เคียว สยาม กรุงเทพฯ

        โดยการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่สอดคล้องกับภารกิจของประเทศไทย และขยายผลความร่วมมือแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญและผู้แทนจากกลุ่มประเทศอาเซียน

         ทั้งนี้ มีผู้แทนจากกลุ่มประเทศอาเซียนเข้าร่วม 8 ประเทศ และมีผู้เข้ารับการอบรมกว่า 40 คน โดยผู้แทนจากอาเซียน ได้แก่ประเทศไทย กัมพูชา มาเลเซีย ลาว ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนามและอินโดนีเซีย ได้นำเสนอความสำเร็จในการดำเนินงานการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกรวมทั้งปัญหา อุปสรรค และแนวทางการดำเนินการในอนาคตของประเทศของตน และทางศูนย์ยังได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น อาทิ ผู้เชี่ยวชาญจาก Greenhouse Gas Inventory Office of Japan (GIO) บรรยายในหัวข้อ Background, current situation and trend on National GHG Inventory development in ASIA ,ผู้เชี่ยวชาญจาก IPCC Task Force on National GHG Inventory (TFI) บรรยายหัวข้อ Overview of 2006 IPCC Guidelines for National GHG Inventory – General Guidance and Reporting ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกร่วมกับผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×