ภาพงานกิจกรรม

ศูนย์ CITC จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม“เศรษฐศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระดับกลาง”


วันที่เผยแพร่ 2017-07-16 18:17:45 น.

ศูนย์ CITC จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม“เศรษฐศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระดับกลาง”

            วันที่ 20 มิถุนายน 2560 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change International Technical and Training Center: CITC) ได้จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม“เศรษฐศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระดับกลาง” ณ ห้องประชุม อบก. ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
            โดย ดร.ณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกให้เกียรติเป็นประธานกรรมการ และดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ CITC ให้เกียรติแนะนำโครงการและภาพรวมของหลักสูตร และรศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ คณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บรรยายแนะนำหลักสูตรอบรมการวิเคาระห์ผลประโยชน์โครงการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change benefit Analysis: CCBA) ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP)
            วัตถุประสงค์ของการประชุม เพื่อรับรองความถูกต้องและเหมาะสมต่อโครงร่างหลักสูตรและกรอบประเด็นเนื้อหาหลักสูตรเพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน คู่มือ สื่อการสอน และชุดเครื่องมือ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 16 คน จากหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและภาคการศึกษา ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมวิชาการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คลิ๊กเลือกที่ภาพเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

×